Menu

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten van Mijn leven als verhaal in relatie tot haar producten aangeboden op www.mijnlevenalsverhaal.nl. Zowel registratie of aanmelding op deze website als betaling aan Mijn leven als verhaal, houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Download de algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Definities 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon en de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Mijn leven als verhaal;
 3. Consument: de klant die natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mijn leven als verhaal georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Mijn leven als verhaal gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Boek: de gedrukte uitvoering van de door de klant en/of medeschrijver/-ster via Mijn Leven als Verhaal gemaakte boekinhoud.
 10. Standaardboek: een boek in de uitvoering en met het pagina-aantal dat bij de registratie is inbegrepen.
 11. Boekvoorbeeld (pdf):  de weergave (lage resolutie pdf bestand) van de boekinhoud met uitzondering van de kaft, die de klant in zijn schrijfomgeving kan genereren en die een indruk geeft van het uiteindelijke boek.
 12. Medeschrijver/-ster: persoon die door een klant is uitgenodigd en gemachtigd om digitaal bij te dragen aan de door de klant op Mijn leven als verhaal aangemaakte boekinhoud.
 13. Boekinhoud: het geheel van teksten en afbeeldingen die door de klant of de medeschrijver/-ster in de schrijfomgeving zijn geplaatst.
 14. Schrijfomgeving: de aan de account verbonden persoonlijke webomgeving waarin de klant of medeschrijver, na het inloggen op de website van Mijn leven als verhaal , de boekinhoud kan creëren, aanvullen of bewerken.
 15. Boektegoed: Het recht op productie van één standaardboek.
 16. Tegoedcode: de op de cadeau- of tegoedbon vermelde code waarmee volgens de instructies op http://www.mijnlevenalsverhaal.nl kan worden betaald.
 17. Actiecode:  een door Mijn leven als verhaal verstrekte of kenbaar gemaakte code waarmee korting op de bij registratie verschuldigde prijs of op de prijs van een ander product van Mijn leven als verhaal kan worden verkregen.
 18. Registratie: de handeling waarbij de Klant zich akkoord verklaard met de onderhavige voorwaarden en zich door opgave van zijn persoonsgegevens bij Mijn Leven als Verhaal bekend maakt middels een daartoe bestemd internetformulier.
 19. Account: het recht op toegang tot de schrijfomgeving en bewaring van de daarin door de klant en/of medeschrijver/ster gecreëerde boekinhoud, dat na registratie en betaling ontstaat.
 20. Aanmelding: de handeling waarbij de Medeschrijver/-ster zich akkoord verklaard met de onderhavige voorwaarden en zich door opgave van zijn persoonsgegevens bij Mijn Leven als Verhaal bekend maakt.

 

Artikel  2 - Identiteit van de ondernemer 

Metz Rosen Media; Mijn leven als verhaal;

Vestigingsadres: IJselstraat 93 B, 1078 SJ Amsterdam

E-mailadres: info@mijnlevenalsverhaal.nl

KvK-nummer: 54063043

Btw-identificatienummer: NL001103642B95

 

 Artikel  3 -  Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijn leven als verhaal en op elk tot stand gekomen overeenkomst en/of vervolgovereenkomst op afstand tussen Mijn leven als verhaal en de klant.
 2. De overeenkomsten tussen de klant en Mijn leven als verhaal worden elektronisch gesloten. De tekst van de algemene voorwaarden wordt langs elektronisch weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. De registratie op de website, de aankoop van de cadeaubon die op registratie recht geeft en de bestelling van boeken via de website gelden als aparte overeenkomsten.

 

Artikel  4  -  De prijs

 1. De prijzenzijn inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland – tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen kunnen worden aangepast. Voor de prijs is het moment waarop de overeenkomst tot stand komt bepalend. Een overzicht is te vinden bij ‘Diensten & prijzen’ op de website van Mijn leven als verhaal
 3. Mijn leven als verhaal is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van kennelijke fouten op de website van Mijn leven als verhaal.

  

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling kan slechts geschieden via internet op de wijze zoals aangegeven op de website.
 2. Recht op diensten van Mijn leven als verhaal ontstaat niet eerder dan nadat de klant de verschuldigde bedragen heeft voldaan aan Mijn leven als verhaal.
 3. Verrekening van vorderingen is slechts mogelijk voorzover zulks nadrukkelijk door Mijn leven als verhaal is toegestaan.

 

Artikel  6 – Cadeaubon, tegoedbon en actiecode

 1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle door Mijn leven als verhaal uitgegeven cadeaubonnen en tegoedbonnen (zowel elektronisch als gedrukt) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door Mijn leven als verhaal en door        Mijn  leven als verhaal aangewezen derde partijen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Mijn leven als verhaal verstrekte actiecodes.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. De cadeaubon vertegenwoordigt een waarde en wordt daarom slechts eenmaal verstrekt. De bezitter van de cadeaubon dient deze (inclusief de code)          zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.
 3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan in de cadeaubon vermeld. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig en geeft gedurende die periode recht op de op de bon genoemde prestatie of korting. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 5. De actiecode heeft de geldigheidsduur, kortingswaarde en betrekking op de producten zoals aangegeven op het papier waarop of het digitale bericht waarin de code staat vermeld. De actiecode is niet inwisselbaar voor geld.

  

Artikel  7 -  Klant en medeschrijver/-ster

 1. De klant kan een medeschrijver/-ster uitnodigen en machtigen om digitaal bij te dragen aan de door de klant op Mijn leven als verhaal aangemaakte boekinhoud. Deze machtiging kan steeds door de klant worden ingetrokken.
 2. De medeschrijver/-ster is geen partij bij de overeenkomst met Mijn leven als verhaal.
  1. De gebruikersgegevens van de medeschrijver/-ster maken deel uit van de gebruikersgegevens van de klant.
  2. In de verhouding tot Mijn Leven als Verhaal geldt dat de klant gerechtigd is tot en verantwoordelijk is voor de gehele boekinhoud, inclusief de gedeelten die door de medeschrijver/-ster zijn toegevoegd.
  3. De klant wordt in de verhouding tot Mijn Leven Als Verhaal geacht de medeschrijver/-ster de bevoegdheid te hebben gegeven de gehele boekinhoud van de klant in te zien of te bewerken.

  

Artikel  8 -  Auteursrechten en intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de boekinhoud berusten bij de klant.
 2. De klant is verantwoordelijk voor de boekinhoud.
 3. Mijn leven als verhaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en strekking van de boekinhoud. Wij benadrukken dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé doeleinden), of deze te bewerken.
 4. Uitgezonderd de boekinhoud berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Mijn leven als verhaal, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen bij Mijn leven als verhaal.
 5. Het hoge-resolutie bestand dat door Mijn leven als verhaal voor drukdoeleinden wordt gegenereerd blijft eigendom van Mijn leven als verhaal, tenzij expliciet anders overeengekomen met de klant.

  

Artikel 9 -  Privacy

 1. De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant of medeschrijver/-ster zijn alleen voor intern gebruik en zullen niet aan derden bekend gemaakt worden en kunnen ook niet door derden worden ingezien, behoudens voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De producenten die voor Mijn leven als verhaal de producten vervaardigen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen de verstrekte informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor zij door Mijn leven als verhaal zijn ingeschakeld.

 

Artikel 10 – Conformiteit

 1. Mijn leven als verhaal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Mijn leven als verhaal stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van het product nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de klant bij het gebruik van de website www.mijnlevenalsverhaal.nl om het product te creëren op zijn beeldscherm te zien krijgt.

 

Artikel 11 – Geldigheidsduur van de account en bewaring van de boekinhoud

 1. De  account, inclusief de in de daaraan verbonden schrijfomgeving geplaatste boekinhoud, wordt door Mijn leven als verhaal gedurende de geldigheidsduur van de account na de registratiedatum als klant kosteloos aangehouden. Voor registraties daterend van voor 7 november 2014 bedraagt deze geldigheidsduur twee jaar na de registratie als klant. Voor registraties daterend vanaf 7 november 2014  bedraagt deze geldigheidsduur één jaar na de registratie als klant.
 2. Bij afzonderlijke overeenkomst kan een langere geldigheidsduur van de account worden overeengekomen.  
 3. Na verloop van de in het eerste lid bedoelde geldigheidsduur na de registratiedatum als klant of van de in het tweede lid bedoelde afzonderlijk overeengekomen langere geldigheidsduur, is  Mijn leven als verhaal  gerechtigd om de account, inclusief de in de daaraan verbonden schrijfomgeving geplaatste boekinhoud, te verwijderen.
 4. Voorafgaand aan het verlopen van de geldigheidsduur van de account zal Mijn leven als verhaal de klant per e-mail waarschuwen.

  

Artikel 12 - Geldigheidsduur boektegoed

 1. Het boektegoed ontstaat door de registratie als klant of een andere handeling waarbij Mijn leven als verhaal dit verleent.
 2. Het boektegoed heeft een geldigheidsduur en vervalt na verloop daarvan, zonder recht op restitutie. Voor registraties daterend van voor 7 november 2014 bedraagt deze geldigheidsduur twee jaar na de registratie als klant. Voor registraties daterend vanaf 7 november 2014  bedraagt deze geldigheidsduur één jaar na de registratie als klant. Op andere wijze door Mijn leven als verhaal toegekende boektegoeden hebben de daarbij aangegeven geldigheidsduur.
 3. De enkele verlenging van de geldigheidsduur van de account zoals bedoeld in artikel 11.2 brengt niet mee dat de geldigheidsduur van het boektegoed wordt verlengd.
 4. Bij afzonderlijke overeenkomst kan een langere geldigheidsduur van het boektegoed worden overeengekomen.

 

Artikel  13 -  Levering boek

 1. Levering van bestelde boeken geschiedt zo mogelijk binnen zeven werkdagen (voor boeken met zachte kaft) , maar in ieder geval binnen dertig dagen.
 2. Levering van de afgedrukte boek(en) geschiedt door verzending via PostNL aan het door de klant opgegeven adres binnen Nederland.
 3. Mijn Leven als Verhaal is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde, vertraging in de levering, dan wel onvolkomenheden ontstaan door de bezorging door PostNL. Behoudens voorzover nadrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden, kunnen vertragingen in de bezorgtijden geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst, danwel tot enige vordering tot schadevergoeding.
 4. Mijn leven als verhaal zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien de klant consument is  heeft hij in dat geval het recht om de boekbestelling zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mijn Leven als verhaal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, tot restitutie overgaan. Indien de prijs van de bestelling mede wordt voldaan door verzilvering van een boektegoed, bedraagt de restitutie niet meer dan de prijs die volgens de op het moment van de bestelling geldende bedragen genoemd op de website www.mijnlevenalsverhaal.nl,  zonder de verzilvering van het boektegoed voor het betreffende boek verschuldigd zou zijn geweest.

  

Artikel  14 - Klachtenregeling

 1. Alle informatie, afbeeldingen, mondelinge, telefonische of per e-mail verstrekte informatie         en opgaven met betrekking tot de producten van Mijn Leven als verhaal, alsmede de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan op www.mijnlevenalsverhaal.nl. Mijn Leven als verhaal garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij Mijn Leven als verhaal.
 3. Klachten ten aanzien van geleverde producten zijn slechts gegrond indien deze in belangrijke mate en op essentiële punten afwijken van hetgeen de klant redelijkerwijs mocht verwachten en geen verband houden met schade aan de geleverde bestelling die tijdens of na de bezorging van de bestelling is ontstaan.
 4. Klachten zijn ongegrond indien deze betrekking hebben op een door de klant niet gewenst onderdeel van het boek dat zichtbaar was in het boekvoorbeeld (pdf) of indien deze het gevolg zijn van inferieure onderdelen van de boekinhoud zoals foto- of afbeeldingsbestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie.
 5. Mijn leven als verhaal reageert binnen twee weken schriftelijk, telefonisch, of per e-mail  op de klachten die conform dit artikel zijn ingediend

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Mijn leven als verhaal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard hetzij direct, hetzij indirect welke is ontstaan omdat Mijn leven als verhaal is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Mijn leven als verhaal bekend was of behoorde te zijn.
 2. Mijn leven als verhaal is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van bestanden die door de klant zijn verstrekt aan Mijn leven als verhaal, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Mijn leven als verhaal.
 3. De klant is ervoor verantwoordelijk dat door de boekinhoud geen rechten van derden worden geschonden. De klant is aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade die Mijn Leven als Verhaal lijdt als gevolg van de inhoud van een door de klant en/of medeschrijver/-ster geschreven en ontworpen boek.
 4. Mijn leven als verhaal  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat of nadat de klant producten na aflevering in gebruik heeft genomen of aan derden heeft geleverd.

  

Artikel  16 – Herroepingsrecht 

 1. De klant die consument is kan ten aanzien van de registratie binnen zeven dagen een herroepingsrecht uitoefenen, tenzij hij al van het aan de registratie verbonden boektegoed gebruik heeft gemaakt.
 2. De klant die consument is beschikt ten aanzien van de boekbestelling niet over een herroepingsrecht aangezien het product tot stand wordt gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en het product duidelijk persoonlijk van aard is.
 3. De klant niet zijnde consument komt geen herroepingsrecht toe.

 

Artikel  17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Mijn leven als verhaal en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Met betrekking tot geschillen tussen Mijn leven als verhaal en de klant is uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd. 
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties en updates


“If you want to test your memory, try to recall what you were worrying about one year ago today”

E. Joseph Cossman (Entrepreneur)

Top